• خرابی فرش دستباف
    شنبه, 0 4 1 02:09

    خرابی فرش دستباف و کجی های به وجود آمده در فرش به دلایل گوناگون ایجاد می شود.از جمله موارد آن عدم کشش مناسب پود در هنگام بافت است که موجب کشیدگی بافت به سمت داخل و یا بیرون زدن کناره های بافته می شود.عامل دیگر عدم کشش مناسب تارهای چله شلی یا سفتی است که موجب کجی در راستای طولی بافته می شود.هم چنین استفاده از دار نامناسب باعث تشدید این عیوب می شود.مراقبت های ضمن بافت تنها راه جلوگیری از عیوب کجی در فرش است که به مهارت و دقت بافنده نیاز دارد و از صرف هزینه هایی به منظور انجام دارکشی جلوگیری می کند. خرابی فرش دستباف ذکر این نکته در بحث دارکشی لازم است،چله های پنبه ای مورد استفاده در فرش دستبافت قبل از چله کشی باید در معرض رطوبت‌ و آب قرار بگیرند تا آبرفت لازم حاصل شود.در گذشته از چله های ترتاب در اصفهان،کاشان،تبریز، همدان،کرمان و چله های آبکوب در نائین استفاده شده است.اینگونه چله ها دارای آبرفت و انعطاف پذیری لازم بر روی دار بوده اند.متأسفانه امروزه در تولید اکثر دستبافته ها از چله های پنبه ای خام و خشک(آب ندیده) استفاده میشود که پس از بافت و در هنگام‌ شستشوی فرش،چله و پود در اثر جذب آب دچار آبرفت می شود و این امر موجب جمع شدگی کنترل نشده و کیس خوردگی فرش می شود.