• هویت فرش ایران
    دوشنبه, 0 4 1 23:01

    میتوان گفت بخشی از هویت فرش ایران فرهنگی هنری و حتی ملی ما با فرش عجین و مرتبط است
    تاریخ فرش دستباف ایران پر افتخار و درخشان بوده است هنرمندان این رشته تنها با اتکای به گذشته غنی و پربار این هنر و مسیری که تا کنون پیموده است و با دمیدن روح خلاقانه به آن میتوان آن را همچنان زنده نگهدارند از این رو یکی از وظایف پژوهشگران و محققان این رشته معرفی گذشته غنی ایران و هویت فرش ایران تاریخی آن است. در این مقاله تلاش شده است تا بر اساس یک مطالعه کتابخانه ای و میدانی ویژگی های تاریخی هنری و نمادشناسی یکی از مهروف ترین نقوش هویت فرش ایران هراتی در حوزه جغرافیای فرش ایران مورد بررسی قرار گیرد و ریشه های تاریخی این نقش معرفی شود

    هویت فرش ایران